You are currently viewing השותפות האגנית של נחל ציפורי

השותפות האגנית של נחל ציפורי

רז סימון- אגמא

ביום חמישי 23.3.23 התכנסה בפעם השנייה השותפות האגנית לשיקום נחל ציפורי במרכז הנוער בראס-עלי. במפגש השותפות נכחו נציגים מרשות ניקוז ונחלים קישון, יד הנדיב, רט"ג, קק"ל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ומועצות אזוריות ומקומיות מרחבי האגן. במהלך המפגש הוצגה לשותפים ההתקדמות בפרויקט, וכמו כן התקיים דיון ער בו נשמעו הקולות השונים של השותפים באגן בנושאים שונים.

המודל של שותפויות אגניות מקובל ברחבי העולם כחלק מהגישה האגנית המשלבת. מטרת השותפות היא לכנס את בעלי העניין המרכזיים באגן, להגיע יחד להבנות, לגשר על קונפליקטים, לגבש נהלי עבודה ולמצוא הזדמנויות לשיתופי פעולה בין הגופים הפועלים במרחב האגן. ישנן אסטרטגיות שונות כיצד לנהל שותפות כזאת עפ"י האופי של מרחב האגן. במקרה של נחל ציפורי לשותפות אין מעמד סטטוטורי, אלא שהיא נוצרה באופן וולונטרי מתוך השקפת עולם של גיוס שותפים רבים באגן לעבודה משותפת.

מפגש השותפות האגנית הראשון שהתקיים ביישוב ריינה במאי 2022
מפגש השותפות האגנית השני של נחל ציפורי שהתכנס בראס-עלי ב23.3.23 (צילום: רז סימון)

כתיבת תגובה