You are currently viewing "ידידי נחל ציפורי"- הכשרה להסברה במרחב הנחל

"ידידי נחל ציפורי"- הכשרה להסברה במרחב הנחל

טל רטנר- מנהלת אגף חינוך,קהילה וסביבה רשות ניקוז ונחלים קישון

מניסיון מצטבר במרחב נחל ציפורי, אנו למדים על חשיבות ההסברה והאכפתיות בשינוי המצב הפיזי בנחל. הדרך המיטבית להתמודד עם מפגעי פסולת מטיילים ועם התנהגויות הפוגעות בסביבה ובמטיילים האחרים, היא נוכחות של אנשים אכפתיים המעבירים במילים ובהתנהגות מסר של שמירה על מרחב הנחל.

הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי השיק בשבוע שעבר קורס להכשרת שגרירי נחל, אשר יעסקו בהסברה לאורך נחל ציפורי באזורים הקולטים כמות גדולה של מבקרים. בהכשרה משתתפים 27 תושבי האגן, אשר חלקם פעילים בפורומים שונים ועברו הכשרות מנהיגות במסגרת התכנית לשיקום נחל ציפורי (לדוג: קורס ינבוע וקורס תיירנים), וחלקם נחשפו לעשייה במרחב הנחל, והביעו נכונות להתחבר ולקחת חלק בתכנית ההכשרה. משתתפי התוכנית מייצגים מגוון רחב של תושבים מכל האגן: נשים וגברים, ערבים ויהודים, מבוגרים וצעירים. המכנה המשותף לכל משתתפי התכנית הוא הרצון לקחת חלק בשיקום ופיתוח מרחב הנחל לטובת הסביבה ותושבי קהילות הנחל.

 

תכנית ההכשרה כוללת היכרות עם פרויקט הציפורי והאתגרים במרחב, רכישת מיומנויות ליצירת תקשורת מקדמת ושיח איכותי והתנסות בסימולציות ומצבי אמת בתקשורת עם מבקרי הנחל. ההכשרה מתקיימת באתר יחודי במרחב הנחל- בית משאבות ישן ששופץ ע"י צוות הרשות והפך לכיתה מקסימה בחיק הטבע.

*את התוכנית תכננו ומובילים כמי זריאן הלר, גל קרטס, טל רטנר ועדנן כבישי.

                                                        מתוך מפגש ראשון של קורס הכשרת ידידי נחל ציפורי 27.1.23

כתיבת תגובה